Odszkodowanie jest świadczeniem pieniężnym mającym swoje umocowanie w przepisach Kodeksu cywilnego, a w szczególności w art. 415 w brzmieniu:

„Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Odszkodowanie może być zatem przedmiotem roszczenia w każdym przypadku, w którym doszło do wyrządzenia szkody z winy określonej osoby fizycznej lub prawnej. Odszkodowanie może mieć charakter deliktowy (gdy szkoda powstała na skutek czynu niedozwolonego), lub kontraktowy (w przypadku gdy szkoda jest wynikiem niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się ze zobowiązań kontraktowych).

Jednymi z najczęściej spotykanych przypadków powstania roszczeń odszkodowawczych są wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, wypadki w rolnictwie oraz błędy medyczne.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego odpowiedzialność odszkodowawcza ciąży na sprawcy szkody lub innym podmiocie, który taką odpowiedzialność przejął na podstawie stosownej umowy. W praktyce są to zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe i to od nich najczęściej dochodzone są odszkodowania.

Powszechnie wiadomo, że towarzystwa ubezpieczeniowe jak również inne podmioty zobowiązane, nie zawsze wywiązują się należycie ze swoich obowiązków wobec poszkodowanych. W konsekwencji bardzo często dochodzi do znacznego obniżenia należnych świadczeń lub bezpodstawnej odmowy ich wypłaty. Wielu poszkodowanych oraz ich spadkobierców nie jest w stanie samodzielnie pozyskać odszkodowania w odpowiedniej wysokości zarówno w postępowaniu polubownym jak i sądowym. Często są bezbronni wobec wykwalifikowanych pracowników firm ubezpieczeniowych.

W takich sytuacjach nasza kancelaria służy pomocą prawną na każdym etapie postępowania. Naszą przewagą jest wiedza i doświadczenie prawnicze. Każdy członek naszego zespołu posiada wyższe wykształcenie prawnicze i doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, oraz spraw sądowych.