Bardzo często wypłata odszkodowania lub zadośćuczynienia nie zamyka możliwości wnoszenia dalszych roszczeń w przypadku, gdy świadczenia te zostały wypłacone w zaniżonej wysokości lub gdy nie został wyczerpany katalog wszystkich praw przysługujących poszkodowanemu.

Nawet w sytuacjach, w których uprawnieni podpisują klauzulę zrzeczenia dalszych roszczeń, która często jest podsuwana przez towarzystwa ubezpieczeniowe przy okazji wypłaty zaniżonych świadczeń, zdarzają się przypadki unieważnienia takich zapisów i uzyskania znacznych dopłat do wcześniej pozyskanych rekompensat.

Brak świadomości prawnej poszkodowanych często powoduje, że nie wykorzystują w pełni możliwości, które im przysługują z mocy prawa. Warto pamiętać, że jeśli szkoda została poniesiona w wyniku przestępstwa, to możliwość wnoszenia roszczeń istnieje nawet do 20 lat od daty popełnienia przestępstwa.

 Warto zatem skonsultować się z naszą kancelarią w celu sprawdzenia możliwości pozyskania dodatkowej kompensacji poniesionej szkody.